Domov dôchodcov
ÚVODÚVOD
HISTÓRIAHISTÓRIA
PODMIENKY PRIJATIAPODMIENKY PRIJATIA
POSKYTOVANÉ SLUŽBYPOSKYTOVANÉ SLUŽBY
DOPLNKOVÉ SLUŽBYDOPLNKOVÉ SLUŽBY
AKTUALITYAKTUALITY
FOTOGALÉRIAFOTOGALÉRIA
TLAČIVÁTLAČIVÁ
KONTAKTYKONTAKTY
ZMLUVYZMLUVY
ZMLUVY A DODATKYZMLUVY A DODATKY
FAKTÚRYFAKTÚRY
DODÁVATEĽSKÉ FAKTURYDODÁVATEĽSKÉ FAKTURY
OBJEDNÁVKYOBJEDNÁVKY
VEREJNÉ OBSTARÁVANIEVEREJNÉ OBSTARÁVANIE

Vitajte na stránke "NITRAVA", Zariadenie sociálnych služieb Nitra
Železničiarska 52, 949 01 Nitra

Zriaďovateľ: Nitriansky samosprávny kraj

Štatutárny zástupca: Mgr. Katarína Slováčiková, riaditeľka zariadenia

Právna forma hospodárenia: Rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou

Predmet činnosti: Poskytovanie sociálnej služby podľa § 35, § 38, § 39 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a poskytovanie sociálnej služby potrebuje z iných vážnych dôvodov, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je nejmenej V. podľa prílohy č. 3 citovaného zákona. Poskytovateľ sociálnej služby pri forme pobytovej poskytuje odborné činnosti, ktorými sú: základné sociálne poradenstvo, pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, sociálnu rehabilitáciu, ošetrovateľskú starostlivosť, pracovnú terapiu, pomoc pri výkone opatrovateľských práv a povinností, obslužné činnosti, ktorými sú: ubytovanie, stravovanie, upratovanie, žehlenie, pranie a údržba bielizne a šatstva, ďalšie činnosti, ktorými je utváranie podmienok na: prípravu stravy, vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny, úschovu cenných vecí, záujmovú, kultúrnu a rekreačnú činnosť.

 
© 2008 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb. Všetky práva vyhradené. Webdesign, webhosting Weblife. Počet prístupov: 95671